Zakelijke rechten

Het eigendomsrecht is een zogenaamd zakelijk recht en tevens het meest omvattende recht.  Andere zakelijke rechten worden beperkte rechten genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat iemand anders dan de eigenaar het recht heeft om de onroerende zaak te gebruiken en er over te beschikken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het recht van opstal dat het recht geeft om in, op of boven een onroerende zaak van een andere persoon gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Het opstalrecht is een gebruikersrecht. Naast gebruikersrechten (waaronder ook het vruchtgebruik, mandeligheid, erfdienstbaarheden, appartementsrecht, erfpacht), bestaan er ook zekerheidsrechten zoals het recht van pand en hypotheek. dien 

Wij hebben veel ervaring op het gebied van zakelijke rechten en kunnen u dus helpen bij de allerhande vraagstukken  of geschillen die op dit gebied kunnen spelen. 

Daarnaast kunnen we u adviseren wanneer u van plan bent een zakelijk recht te (laten) vestigen. Bijvoorbeeld wanneer u een woning laat bouwen op grond waarop erfpacht rust, wanneer u een opstalrecht wenst te vestigen ten behoeve van bijvoorbeeld een windmolen of een woning of wanneer u een complex wenst te splitsen in appartementsrechten.